Leveringsbetingelser

1. Generelle betingelser

Våre salgsbetingelser gjelder for alt salg av varer og tjenester fra edelstjerne.no.

Kjøp av varer på edelstjerne.no kan kun gjøres av myndige personer over 18 år. Vi leverer kun til de til enhver tid angitte hentepunkter og hjemleveringsadresser, hvorav alle befinner seg på norsk fastland.

Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Søk opp disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp av varer på www.edelstjerne.no.

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Når vi har registrert din bestilling, vil vi bekrefte denne gjennom å sende deg en bestillingsbekreftelsen. Dersom ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne.

3. Priser og betaling

Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, utlevering m.m.

Kjøpesummen betales gjennom betalingsløsning på våre nettsider. Kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet ved bestilling. Kan betales via PayPal eller Vipps.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt, herunder å selge et begrenset antall av en vare til samme person innenfor et tidsrom. I slike tilfeller vil kjøpesummen bli refundert.

4. Levering og forsinkelse

Ved hentepunktskjøp skjer utlevering av bestillingen på det hentepunktet og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Ved hjemleveringskjøp skjer utlevering på den adressen du har oppgitt ved bestilling og i det tidsrommet som er angitt/avtalt på bestillingsbekreftelsen. Om ikke annet er avtalt er leveringstid 7 dager. Ved hjemlevering leverer edelstjerne.no til dørterskelen. Edelstjerne.no har risikoen for varene inntil du har fått varene i din besittelse. Dersom leveringen av varene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har anledning, sammen med informasjon om når levering kan skje. Ved forsinket levering på mer enn 2 timer står du fritt til å velge om du vil heve kjøpet eller akseptere nytt leveringstidspunkt. Dersom du hever kjøpet vil tilbakebetaling skje innen 14 dager etter at vi har blitt underrettet.

Edelstjerne.no forbeholder seg rett til leveringsnekt til enkeltpersoner, husstander eller adresser, og uten å oppgi årsak.

5. Reklamasjon

Edelstjerne.no forholder seg til Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 for generelle regler rundt reklamasjon. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven. Imidlertid har vi et kundeløfte som strekker seg enda lenger på noen punkter:

Når du mottar varene bør du så snart du har anledning til det se til om leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom det er en feil eller mangel ved en vare ved utlevering vil du ha anledning til å velge enten å få et nytt eksemplar av samme vare utlevert på et senere tidspunkt, eller få betalingen for denne varen kreditert til samme konto som stod for betaling av bestillingen.

Vi har «holdbarhetsgaranti» på våre juletrær. Garantien innebærer at juletrærne skal holde på nålene frem til 2. juledag. Noe nåledryss må likevel påregnes i forbindelse med transport og pynting eller om treet ikke får stå i fred. Dersom holdbarhetsgarantien av sjeldne årsaker ikke holdes, tilbyr vi pengene tilbake.

Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillings bekreftelse og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom kunden ønsker vare(r) kreditert på bakgrunn av garantier (holdbarhetsgaranti) eller andre tilbud og kundeløfter, må kunden kreve dette senest 12 timer etter utlevering.

Heving av kjøp, reklamasjon eller brudd på garantier kan meldes til post@edelstjerne.no. Det bes om at det ved reklamasjoner tas bilde av juletreet og at denne dokumentasjonen sendes sammen med henvendelsen til oss.

Dersom det foreligger en mangel i bestillingen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen (senest 1 dager etter leveringstidspunkt), gi oss melding om dette.

Tilbakebetaling skjer innen 14 dager etter at vi har blitt underrettet.

6. Uavhentede bestillinger og bestillinger som ikke kunne leveres

Edelstjerne.no tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet eller tatt imot til det opprinnelig bestilte hente- eller leveringstidspunkt.

Dersom du blir forhindret fra å hente til det opprinnelige avtalte tidspunkt, må edelstjerne.no motta beskjed om dette senest 12 timer før hentepunktets åpningstid for å få refundert totalsummen for bestillingen. Det er kun anledning til å hente varene på et annet tidspunkt dersom dette på forhånd er avtalt.

Kjøpesummen vil ikke bli returnert for bestilt vare som ikke hentes.

Ved hjemlevering: Dersom du ikke er på din oppgitte hjemmeadresse, eller bedriftsadresse for bedriftskunder, når vi kommer med bestillingen i det avtalte tidsrommet, vil vi forsøke å ringe deg på ditt oppgitte telefonnummer for å avklare hva vi skal gjøre videre.

Dersom vi ikke får tak i deg vil varene bli hensatt dersom ikke annet er avtalt.

Særavtaler, slik som hensetting av varer eller levering til andre adresser, gjøres kun dersom det ikke er til ulempe for edelstjerne.no og alltid på kundens egen risiko. Edelstjerne.no tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir levert i henhold til bestillingens opprinnelige betingelser.

7. Angrerett

Edelstjerne forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder:

Ihht. til §22 i Angrerettloven gjelder ikke angreretten ved avtaler om:

  • levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato (b),
  • levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering (g),
  • tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende (Kolonial.no AS) om å besøke forbrukeren (i)
  • transport av varer der det er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester (m).

Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon.

For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss på en utvetydig måte via brev eller e-post: edelstjerne.no Du kan bruke vedlagte angreskjema, men det er ikke obligatorisk.

Dersom du angrer kjøp av varer, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg for gjeldende varer, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen levering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til en av våre salgsplasser, uten unødig opphold og i alle tilfeller før julaften kl. 11 etter den dag du underrettet oss om at du vil angre kjøpet.

Angreskjema

 

Utfylt skjema sendes til:

Tjøstheim gard v/ Edelstjerne

Tjøstheimvegen 216

4120 Tau

E-post: post@edelstjerne.no

Navn

Adresse

Dato

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale (*) for kjøp av følgende

varer bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)

tjenester (fyll ut) bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)

Signatur (Ved brev)

Les mer om personvern og cookies regler

 

8. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 5 og 6. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no